سود کاستیک پرک به عنوان کود در گل های آپارتمانی استغاده می شود

هنگام تماس با سود کاستیک پرک، احتیاط شدید و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند عینک و ماسک، دستکش لاتکس، لباس و کفش محافظ ضروری است. تهویه مناسب اتاق ها باید فراهم شود.

کدام پوشش ها و لاک ها را می توان هیدروکسید سدیم پاک کرد؟
محبوب ترین آماده سازی مورد استفاده برای حذف رنگ محلول آبی 10٪ هیدروکسید سدیم است. برای تهیه آن لازم است مقدار مناسبی از سود سوزآور اندازه گیری شود و در حالی که محتویات آن را در ظرفی مخلوط می کنیم به تدریج آن را با آب بریزیم.

ظروف پلاستیکی یا شیشه ای بهترین برای نگهداری چنین محلولی هستند. بنابراین محلول 10 درصد NaOH روی سطحی اعمال می شود تا رنگ از آن پاک شود.

محلول، ترکیبات شیمیایی لایه را معمولاً از طریق واکنش هیدرولیز کامل زنجیره های پلیمری تجزیه می کند. حرارت دادن اولیه محلول به طور قابل توجهی روند حذف لایه های قدیمی لاک را تسریع می کند، که در مورد حذف لاک از عناصر چوبی روش بسیار ایمن تر است.

از طرف دیگر آلیاژهای آلومینیوم در نتیجه واکنش با سود سوزآور شروع به تجمع و حل شدن می کنند. همین اثر در مورد آینه ها مشاهده می شود که معمولاً پس از تماس با هیدروکسید سدیم خرد می شوند.

هنگام برداشتن لایه ها از تخته نئوپان و تخته فیبر نیز نباید از سود سوزآور استفاده کرد. این مواد در تماس با ماده دچار تخریب غیرقابل برگشت می شوند.

هیدروکسید سدیم که به عنوان سود سوزآور نیز شناخته می شود، یک ترکیب معدنی با فرمول NaOH است. این یک ترکیب یونی جامد سفید رنگ است که از کاتیون های سدیم Na+ و آنیون های هیدروکسید OH- تشکیل شده است.

هیدروکسید سدیم یک پایه و قلیایی بسیار سوزاننده است که پروتئین ها را در دمای معمولی محیط تجزیه می کند و می تواند باعث سوختگی شدید شیمیایی شود. بسیار محلول در آب است و به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن هوا را جذب می کند.